Академия Респонса

Академия Респонса е вече позната със своята дейност като обучителен център, предлагащ високо качествени обучения в сферата на трудово право, стрес на работното място, обществени поръчки, делегирани бюджети , здравословни и безопасни условия на труд и др. Дейността на този център е насочена към тясно специализирани обучения за отделни целеви групи с техните специфики. Също така, Академия Респонса организира и провежда вътрешнофирмени обучения и тийм билдинг мероприятия, съобразени с всички особености и изисквания на компанията, която ще бъде обучавана или сплотявана. Целта на Академия Респонса е законосъобразно и максимално ефективно да подпомогне отговорната работа на работодателя и неговия екип.


Телефони:+ 359 88 2272125
Уебсайт:http://responsa.bg/

 Facebook   Twitter   LinkedIn 

Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз
65 9191
Действия при БЕДСТВИЯ и АВАРИИ + антитероризъм
66 9207
Интерактивна ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ с акцент за деца и бебета
61 9210
Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание.
30 4578