Eвропейски център по медиация и арбитраж
Специализиращо обучение - Семейна медиация
320.00 лв. с ДДС
до 01-06-2018

Специализиращо обучение - Семейна медиация


05-06-2018 до 07-06-2018 9.30 - 17.00

082/820 329
Моля, споменете Seminari365.com!

Това обучение е практически курс за специализация на медиатори в семейната медиация, съобразно изискванията на чл. 11а и Приложение 2А към чл.11а от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

 

За курса:

·         Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години,

·         Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия, Норвегия и Германия, на база прякото ни участие в тях,

·         Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са:

Ø  Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление;

Ø  Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им при семейства в криза (раздяла/развод);

Ø  Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация при семейства в криза (раздяла/развод);

Ø  Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето;

Ø  Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения при раздяла/развод с цел опазване на най -добрия интерес на детето.

 

Към кого е насочено обучението:

Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, експерти в български и международни  правителствени и неправителствени организации, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им.

 

Кога и къде ще се проведе обучението:

Обучението ще се проведе:

- от  05 – 07 юни 2018 г.

- в гр.Стара Загора

Каква е таксата за участие?

Таксата за цялото обучение от 3 дни е 320 лв., включваща учебните материали и кафе паузи.

Срок на записване и заплащане на таксата:

Краен срок за записване и заплащане на таксата е  1 юни 2018 г.

10% отстъпка при внасяне на таксата до 15 май 2018 г.

За ранно записване и за студенти  -  250 лв., платими до 10 май 2018 г. 

Записването става чрез изпращането на заявка свободен текст чрез формата за контакт или на e-mail:ecmbg@abv.bg

Потвърждаването на записването става след заплащането на авансова такса от 60 лв., или на пълната такса за участие. При отказ на участника, авансовата такса не подлежи на връщане. При отказ след заплатена пълна такса, на участника се връща пълната сума, като се приспадат 60 лева задължителни административни разходи за обучението.

 

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:

"Юробанк България" АД

IBAN - BG97 BPBI 7921 1044 8597 01

BIC – BPBIBGSF

 

Специализиращите курсове имат продължителност 32 часа и се извършват по програма, одобрена от Министерството на правосъдието. Учебните материали се актуализират преди всяко обучение, за да отразяват максимално точно промените в нормативната уредба и развитието на медиацията. Курсовете се водят от преподаватели, които са сертифицирани медиатори, с над 5 години опит в обучението и разрешаването на конфликти.

Сертификат се издава на участника при следните условия:

·         Минимум 80% посещаемост на учебните занятия

·         Успешно положен писмени изпити първо и второ ниво изготвени на база на преминатия учебен материал.

·         Успешно положен устен изпит.

·         Успешно положен практически изпит.

 

Заплащането на таксата не гарантира издаване на удостоверение за вписване на специализацията в единния регистър на медиаторите към МП!

 

e-mail: ecmbg@abv.bg 

 

tel. 0876605158

Адрес: Стара Загора
comments powered by Disqus