Алфа Куолити България
GDPR Нови правила за защита на личните данни –  (Регламент (ЕС) 2016/679)
148.00 лв. с ДДС
до 29-03-2018

GDPR Нови правила за защита на личните данни – (Регламент (ЕС) 2016/679)


30-03-2018 до 30-03-2018 09.00 - 13.30

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Людмил Пешев

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), през май 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът ще се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни. След 25 май 2018 г. правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите данните, по отношение на защита на личните данни, ще трябва да се вземат предвид още на етап планиране на всяка конкретна дейност, попадаща в обхвата на GDРR. Промените, въведени с GDРR, водят до изменения в регулаторните политики и в механизмите за прилагането им и са задължителни за администраторите на лични данни.

АУДИТОРИЯ

Управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията, одитори по сигурност на информацията

ТЕМАТИКА

  • oпределения, използвана терминология и принципи на GDPR;
  • oсновни права на физическите лица (субекти), кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
  • правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни, съгласие за обработване на лични данни, изтриване и блокиране на данни – „Право на забрава“;
  • управление на данните от страна на администраторите и обработващите лични данни – задължения и права;
  • трансграничен пренос на данни;
  • надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;
  • длъжностни лица по сигурност на личните данни;
  • сигурност и защита на личните данни, законодателство и стандартизация в областта;
  • кодекси за поведение и задължителни фирмени правила.

Вижте повече за обучението

 

ЗАПИШЕТЕ СЕ

Адрес: Варна ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид - конферентна зала
comments powered by Disqus