Китов Център
МОТИВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
408.00 лв. с ДДС
до 19-03-2018

МОТИВАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ


19-03-2018 до 20-03-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Цветелина Гюрова

За кого е подходящ

Мотивацията и развитието на екипите често е най-пренебрегваната мениджърска функция в компаниите. Възприемането на парите като почти единствен „мотиватор” за полагането на усилия в работна среда е едно от най-разпространените клишета и сред работодателите. Концепцията за „моркова и тоягата” служи като оправдание на мениджърите да не търсят други начини за стимулиране на сътрудниците. Целта на това обучение е да представи един друг поглед към човешката мотивация, който, привнесен в компаниите на участниците, ще рефлектира в повече удовлетворение и ефективност.

В този смисъл курсът е подходящ за:

 • Среден и висш ръководен персонал
 • Управители на малки и средни компании
 • Специалисти по човешки ресурси

Цели на обучението:

 • Участниците да задълбочат познанията си за най-важните фактори, които мотивират хората, като започнат с мотиваторите на собственото си поведение;
 • Да усвоят ключови техники за мотивиране и развитие на служителите;
 • Осъзнаване на причинно-следствената връзка мотивация-лично удовлетворение-професионални постижения.

 

Подход:

Интерактивно обучение, в основата на което е  балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за мотивиране и развитие на служителите. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за развитие и мотивация, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Създаване на условия за дискусии и интензивен обмен на опит и идеи между участниците по темата. Препоръчваме всички участници да попълнят предварително онлайн въпросник за определяне на собствената им мотивационна ориентация. По този начин през разширяване на  себепознанието си те от една страна по-лесно ще усвоят теоретичната част, а от друга по-бързо ще могат да се ориентират в доминиращата мотивация на сътрудниците си. 

Програма за обучение

6  юли

 • Игрово представяне на базисни теоретични модели за мотивация-йерархия на потребностите на Маслоу и двуфакторен модел на Хърцбърг. Работа в малки групи-как да използваме наученото в ежедневната си работа.
 • Запознаване с и дискусия по личните профили за мотивационна ориентация на участниците. Представяне на модели, насочени към различията в индивидуалните потребности. Обсъждане на подхода към служителите, в зависимост от факторите, които ги мотивират.
 • Михай Чиксентмихай и неговото разбиране за мотивиращото състояние на „поток”. Или как работата може да ни носи наслада.
 • Поведение тип „И” и трите подхранващи го елемента: самостоятелност, майсторство и цел. Приносът на Даниъл Пинк към темата за мотивацията и как да приложим неговите идеи на работното си място.
 • Развитие на служителите. Какво може и какво не може да бъде развивано. Начини и подходи. Споделяне на добри практики. Какво е талант в организационен контекст.

 

 7 юли

 • Менторинг. Какво представлява менторингът като мениджърски подход и кога е подходящо да бъде използван. Как учат възрастните и как мениджърът да променя подхода си в зависимост от стила на учене на подчинените.
 • Коучинг. Същност на коучинга като подход, който е добре да се използва в управлението и развитието на служителите с потенциал.
 • Даване на мотивираща обратна връзка. Същност и ползи от даването на обратна връзка и упражняване на умението.

Мастърмайнд-работа по реални казуси на участниците, свързани със затруднения при мотивацията и развитието на служителите.

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 340 лева без ДДС

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.
В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване или до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus